भूमी अधिवेशन

भूमी अधिवेशन

स्थळ : मेहरूण बगीचा, शिवाजी पार्क, जळगाव (३०-३१ मे २०१५)
संपर्क :८६९८ ३१७ ४४१ | ९९२२ ३७१ ७६९ | ७०६६ ७५५ ६६० | ९१५८ ७१२ ९४१

जमीन बचावो, आदिवासी बचावो, देश बचावो !
आदिवासी एकता परिषद
 


Follow us on Facebook